User Tools

Site Tools


actioncond-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

actioncond-nl [2018/11/12 08:56] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Aktie Voorwaarden ======
 +[[:​dutch#​componenten|{{ ​ :​objects.png}}]][[:​dutch|{{ ​ :​rocrail-logo-35.png}}]]
 +[[:​dutch|Inhoud]] -> [[:​dutch#​baanontwerp|Baanontwerp]] -> [[:​timed-actions-nl|Acties]]
  
 +  * [[:​actions-nl|Actie instellen]] | [[:​actionctrl-nl|Actie besturing]] | [[:​actionctrl-nl#​systeemacties|Systeemacties]] | **[[:​actioncond-nl|Actie voorwaarden]]** | [[action-examples-nl|Voorbeelden]]
 +
 +// \\ // \\
 +
 +http://​www.rocrail.net/​doc/​rocrail-wrappers/​wrapper-en.html#​actionctrl\\
 +\\
 +==== Beschrijving ====
 +De voorwaarden die hier worden ingesteld zijn van toepassing op de geselecteerde Actie besturing in de "​Index"​ tab.\\
 +Voor een actie besturing kan meerdere voorwaarden worden gesteld om vast te stellen of de actie dient te worden uitgevoerd.\\
 +\\
 +===== Instellingen =====
 +{{:​actions:​actioncond-nl.png}}\\
 +De lijst in de tab Voorwaarden toont van welke objecten aan welke voorwaarden moeten voldoen om de actie te activeren.\\ ​
 +\\
 +=== Moet waar zijn ===
 +In het geval dat de optie __**[[actionctrl-nl#​alle_voorwaarden_moeten_waar_zijn|Alle voorwaarden moeten waar zijn]]**__ is uitgeschakeld zal deze optie dit overstemmen. De geselecteerde voorwaarde dient waar te zijn om de actie te kunnen activeren.\\
 +\\
 +==== Type & ID ====
 +Het type kan worden geselecteerd vanuit de lijst. (Zie tabel hieronder.)\\
 +De ID van een bestaand object in de categorie van het geselecteerde type kan worden geselecteerd vanuit de lijst.\\ ​
 +\\
 +==== Sub-ID ====
 +Alleen voor het gebruik van __**[[variable-nl#​actie_sub-id|variabelen]]**__.\\
 +\\
 +==== Status ====
 +De status van het object moet overeenkomen met de voorwaarden op het moment dat de actie dient te worden geactiveerd.\\
 +De volgende status waardes, afhankelijk van het object type, zijn beschikbaar in de lijst:
 +Het veld kan nog worden aangepast met de Loc ID of andere waardes indien nodig.
 +^ Type ^ Mogelijke status waardes ^ Opmeringen ^
 +| output | on, off, active | |
 +| switch | straight, turnout, left, right | |
 +| signal | red, yellow, green, white | Meerdere waardes zijn mogelijk als een komma gescheiden lijst: "​green,​yellow"​. |
 +| sensor | true, false, identifier((Lees de **[[sensors_and_blocks-nl#​event_tabel|ident event]]** beschrijving voor een uitleg.)) | Als tweede statuswaarde,​ gescheiden met een komma, kan de loc richting zijn: "​forwards"​ of "​reverse"​. |
 +| loc((__Dit werkt alleen in auto mode en met objecten die een loc ID bevatten.__ De loc ID in de actie voorwaarde dient overeen te komen met de loc ID verbonden aan het object.)) ​   | //Loc ID moet overeenkomen.//​((Zie hieronder voor alle mogelijke status beschrijvingen.)) | De voorwaarde wordt gecontroleerd met de loc ID van het object, niet met de loc ID in de actie besturing. |
 +| block | free, !free, occupied, open, closed | |
 +| system | go, stop, init | |
 +| route | locked, unlocked, closed, open, = | "​="​kan worden gebruikt om de rijweg ID te vergelijken met de gesloten rijweg ID. |
 +| train ((__Dit werkt alleen in auto mode en met objecten die een loc ID bevatten.__ De loc ID in de actie voorwaarde dient overeen te komen met de loc ID verbonden aan het object.)) | //Trein ID moet overeenkomen met de loc ID. De gerelateerde loc ID wordt gebruikt voor het beoordelen van de status waardes.//​((Zie hieronder voor alle mogelijke status beschrijvingen.)) | De voorwaarde wordt gecontroleerd met de loc ID van het object, niet met de loc ID in de actie besturing. |
 +| [[:​variable-nl|variable]] | =nummer, >nummer, <nummer, !nummer, #tekst, ?tekst | De waarde van de variabele wordt vergeleken met de status waarde. |
 +| tekst | //tekst// | De content van het tekst object zal worden vergeleken met de status veld. |
 +\\
 +===== Mogelijke statussen voor type loc =====
 +==== Loc rijrichting ====
 +Deze voorwaarde kan alleen gebruikt worden met blokmelders;​ Alleen staande melders geven deze info niet. (Railcom is een uitzondering.)\\
 +Mogelijke loc richtingen :​**forwards/​reverse**\\
 +Het ID moet op ***** worden gezet als de voorwaarde voor alle locs geldt.\\
 +De loc plaatsing wordt ook meegenomen in het bepalen van de rijrichting.\\
 +\\
 +==== Loc type ====
 +Mogelijke waardes zijn diesel, steam of electric (Hoofdletter gevoelig). Er wordt aan de voorwaarde voldaan als het loc type overeenkomt met de opgegeven waarde. Het ID dient op ***** te worden gezet. (Het instellen voor een specifieke loc heeft geen zin omdat het type dan vanzelf ook al bekend is.) Deze voorwaarde werkt alleen bij objecten die de loc kunnen identificeren (zoals blokmelders,​ blokken, rijwegen).\\
 +\\
 +==== Loc klasse ====
 +Formaat:\\
 +class://​MyClass//​\\
 +\\
 +==== Blok enter zijde ====
 +De zijde waar de loc bet blok binnen is gereden kan als status worden gebruikt, mogelijke waardes zijn **+** en **-**. Dit werkt alleen met blokken.\\
 +Het ID moet op ***** gezet worden als de voorwaarde voor alle locs geldt.\\
 +> **note:** Wanneer de blok enter zijde of loc snelheid wordt gebruikt in combinatie met de actie besturing blok enter, zullen de actie(s) worden beoordeeld voor de blok enter zijde en loc snelheid zijn aangepast.\\
 +\\
 +==== Loc snelheid ====
 +De snelheid dient overeen te komen met een van de voor ingestelde waardes min, mid, cruise of max.\\
 +> **note:** Wanneer de blok enter zijde of loc snelheid wordt gebruikt in combinatie met de actie besturing blok enter, zullen de actie(s) worden beoordeeld voor de blok enter zijde en loc snelheid zijn aangepast.\\
 +\\
 +==== Loc adres  ====
 +Als het status veld begint met '#"​ wordt dit gezien als een loc-adres.\\
 +Het loc-ID wordt niet meegenomen in dit geval en kan op ***** worden gezet.\\
 + 
 +__Formaat:​__\\
 +<​code>​
 +#​addr[,#​addr]...
 +</​code>​
 +Het adres kan ook worden gedefinieerd als een bereik:\\
 +<​code>​
 +#​addr-addr\\
 +</​code>​
 +
 +__Voorbeeld:​__\\
 +Loc adres berijk tussen 1 en 80, en adres 4711:\\
 +<​code>​
 +#1-80,#4711
 +</​code>​
 +\\
 +Door x te gebruiken in plaats van # zal de voorwaarde waar zijn als de loc adres juist **niet** overeen.\\
 +__Voorbeeld:​__\\
 +<​code>​
 +x1-80,x4711
 +</​code>​
 +Hier is de voorwaarde dus waar als deze niet tussen 1 en 80 is of 4711 is.\\
 +\\
 +==== Loc functies ====
 +Het functie nummer moet tussen 1 en 28 liggen en werkt alleen met loc ID *****.\\
 +
 +__Formaat:​__\\
 +<​code>​
 +fon,​function-No.
 +foff,​function-No.
 +</​code>​
 +Om de rijlichten van de loc als voorwaarde te hebben kan nummer 0 worden gebruikt.\\
 +
 +__Voorbeeld:​__\\
 +Loc functie 3 moet aan staan:\\
 +<​code>​
 +fon, 3
 +</​code>​
 +\\
 +==== Loc dienstrooster ====
 +__Formaat:​__\\
 +<​code>​
 +schedule:​id[:​index]
 +</​code>​
 +De index parameter is optioneel en representeert de dienstrooster bestemmings index. (Nul gebaseerd)\\
 +\\
 +===== Knoppen =====
 +==== Toevoegen ====
 +De ingestelde voorwaarde zal worden toegevoegd aan de lijst.\\
 +\\
 +==== Verwijderen ====
 +De geselecteerde voorwaarde zal worden verwijder uit de lijst.\\
 +\\
 +==== Wijziggen ====
 +Wijziggingen aan een geselecteerder voorwaarden dienen hiermee te worden bevestigd.\\
 +\\
 +===== Algemene knoppen =====
 +__**[[:​rocview-common-buttons-nl|Algemene knoppen]]**__\\
actioncond-nl.txt ยท Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)