User Tools

Site Tools


actionctrl-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

actionctrl-nl [2018/11/12 08:56] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Actie besturing ======
 +[[:​dutch#​componenten|{{ ​ :​objects.png}}]][[:​dutch|{{ ​ :​rocrail-logo-35.png}}]]
 +[[:​dutch|Inhoud]] -> [[:​dutch#​baanontwerp|Baanontwerp]] -> [[:​timed-actions-nl|Acties]]
  
 +  * [[:​actions-nl|Actie instellen]] | **[[:​actionctrl-nl|Actie besturing]]** | [[:​actionctrl-nl#​systeemacties|Systeemacties]] | [[:​actioncond-nl|Actie voorwaarden]] | [[action-examples-nl|Voorbeelden]]
 +
 +// \\ // \\
 +
 +===== Beschrijving =====
 +Actie besturingen kunnen acties activeren als de status van een object veranderd of als een tijd verloopt.\\
 +Actie besturingen zijn geen onderdeel van de actie maar sturen een actie aan.\\
 +Het in stellen van de Actie besturing is over het algemeen te vinden als knop **[ Actie... ]** in de Algemeen tab van het betreffende Rocrail object.\\
 +\\
 +Een actie wordt gekoppeld aan 1 of meerdere voorwaarden zodat bepaald kan worden of de actie wel of niet uitgevoerd moet worden.\\
 +\\
 +Een object kan meerdere actie besturingen hebben waarmee de zelfde of meerdere acties worden uitgevoerd onder elk hun eigen voorwaarden.\\
 +Acties kunnen ook door meerdere actie besturingen worden geactiveerd.\\
 +\\
 +Voordat een Actie besturing kan worden ingesteld moet eerst de **[[:​actions-nl|Actie]]** zijn aangemaak.\\
 +\\
 +===== Actie besturing instellen =====
 +{{:​actions:​action_ctrl-nl.png}}\\
 +De lijst bevat de acties die staan ingesteld om te kunnen worden geactiveerd.\\
 +\\
 +==== Omhoog/​Omlaag ====
 +Beweeg de geselecteerde actie besturing omhoog of omlaag in de lijst.\\
 +\\
 +==== Kopiëren ====
 +Kopieert de geselecteerde Actie besturing(en) naar het klembord als XML tekst.\\
 +Deze kan ook worden geplakt in een tekst editor, handmatig worden aangepast en opnieuw worden gekopieerd naar het klembord.\\
 +{{:​actions:​actionctrl-paste.png}}\\
 +Meerdere Actie besturingen kunnen tegelijkertijd worden geselecteerd en gekopieerd.\\
 +\\
 +==== Plakken ====
 +Voeg de Actie besturingen op het klembord toe aan de lijst.\\
 +\\
 +==== ID ====
 +Een bestaand actie ID vooraf gedefinieerd in de [[actions-nl|Actie tabel]].\\
 +\\
 +==== Status ====
 +Als het object de zelfde status krijgt als hier ingevuld zal het de actie starten.\\
 +In de uitklap lijst zullen de statussen getoont die van toepassing zijn voor het betreffende object.\\
 +De status kan indien nodig worden aangevuld met extra parameters. Zoals een aantal, spoornummer etc.\\
 +\\
 +^ Soort object ^ Status ^ Opmerking ^
 +| Sensor | on, off, true, false, <​count>​((De sensor teltd de on statussen. De actie zal worden geactiveerd als het aantal overeen komt met het in het status veld ingevulde getal.)), shorton, longon((De shot-/​longon statussen worden gebruikt voor twee verschillende acties met dezelfde melder/​uitgang. De actie zal worden uitgevoerd bij off. Geadviseerd niet met andere statussen te combineren.)) | |
 +| Output | on, active, off, shorton, longon((De shot-/​longon statussen worden gebruikt voor twee verschillende acties met dezelfde melder/​uitgang. De actie zal worden uitgevoerd bij off. Geadviseerd niet met andere statussen te combineren.)),​ longclick ​ | Uitgang objecten bevatten geen loc informatie. |
 +| Switch | turnout, straight, left, right, none, lock, unlock | Gebruik "​none"​ als de actie __niet__ moet worden geactiveerd met een linker muisklik op de __**[[:​buildings:​buildings-nl#​actie_besturingen|functie (schakel) object]]**__,​ maar __alleen__ vanuit het commando menu. |
 +| Signal | red, yellow, green, white, blank, aspect number ​ | |
 +| Loco | run, stop, stall, min, mid, max, cruise, dirchange, lights, energy, f1-f28, __**[[:​rocrailini-automode-nl#​melder_wachttijd|eventtimeout]]**__ | Sub status voor energy: high, middle, low. |
 +| Block | ghost, enter, occupied, reserved, free, closed, depart((Depart (vertrek) wordt getriggerd als de rijweg gezet is voor de volgende bestemming. Geld niet voor passerende treinen.)), acceptident((Accepteerd een nieuwe ident in auto mode.)), exit(unexpected,​ revno 3104), codemismatch | occupied wordt geactiveerd bij in melding. |
 +| Staging block | ghost, enter, occupied, reserved, free, closed, depart((Depart (vertrek) wordt getriggerd als de rijweg gezet is voor de volgende bestemming. Geld niet voor passerende treinen.)), exit, section | "​exit"​ wordt uitgevoerd als de **exit** melding na de **in** melding komt. Vereiste: [[sensors_and_blocks-en#​melder_events|exit melder]]\\ Bij "​section"​ dient de sub state te zijn ingesteld voor de gewenste sectie ID of *. |
 +| Route | go, lock, unlock | "​lock"​ wordt uitgevoerd wanneer de rijweg wordt gereserveerd,​ maar voordat de wissels worden geschakeld.\\ "​unlock"​ wordt uitgevoerd als de rijweg wordt vrijgegeven. |
 +| Schedule | //laat leeg// | |
 +| Turntable | goto <​spoornummer>,​ next, prev, turn180, lighton, lightoff, calibrate, atposition <​spoornummer>​ | Wanneer goto of atposition wordt gebruikt zonder spoornummer zal de actieworden geactiveerd met elke goto opdracht. Wanneer go <​spoornummer>​ wordt gebruikt zal de actie alleen worden geactiveerd met een opdracht naar dat specifieke spoor. |
 +| System | go-cmd, go-event, stop-cmd, stop-event, stoplocs, save, shutdown, analyse, reset, ebreak, init, initready, short-circuit,​ on-auto, off-auto, exception-xxxx,​ __**[[:​rocrailini-automode-nl#​melder_wachttijd||eventtimeout]]**__ | Systeem acties zijn terug te vinden in het menu **[[:​rocgui-menu-nl#​tabellen_tables|tabellen]]**\\ De **init** event wordt geactiveerd nadat alle censtrale bibilotheken zijn geladen.\\ Voor het verwerken van **[[http://​rocrail.net/​software/​rocrail-snapshot/​rocrail/​messages.xml|exception-xxxx]]** dient de __**[[:​rocrailini-automode-nl#​controleer_trace_acties|Controleer trace acties]]**__ aan te staan. |
 +| Text | //laat leeg// | De actie wordt uitgevoerd als de [[:​text-nl#​dynamische_tekst|dynamische tekst]] wordt vernieuwd. | 
 +| Booster | load, short circuit | |
 +| MVTrack | in | |
 +| Variable | Zie __**[[:​variable-nl#​actie_status_en_condities|Actie status]]**__. | |
 +| Weather | sunrise, noon, sunset | |
 + \\
 +:!: Alle status waarden zijn hoofdletter gevoelig, gebruik dus kleine letters .\\
 + \\
 +==== Sub status ====
 +De sub status wordt gebruikt in combinatie met:
 +  * Staging block en "​section"​ status.
 +  * Loc functie "​off"​
 +  * Loc energy "high, middle, low".
 +\\
 +==== Tijdsduur ====
 +Indien groter dan 0 zal deze waarde de __**[[:​actions-nl#​tijdsduur|tijdsduur instelling in de actie]]**__ overstemmen.\\
 +\\
 +==== Timer ====
 +Indien groter dan 0 zal deze waarde de __**[[:​actions-nl#​timer|timer instelling in de actie]]**__ overstemmen.\\
 +\\
 +==== Loc ====
 +Kan worden gebruikt om de loc ID in te stellen voor specifieke objecten die geen loc informatie geven.\\
 +Voor de meeste actie besturingen wordt deze leeg gelaten.\\
 +  * Block objecten overschrijven deze waarde met de loc ID die het block heeft gereserveerd.
 +  * Indien gedetecteerd overschrijven melder objecten deze waarde met de ID afkomstig van de detectie. (RFID, Railcom ...)
 +>​**note:​** Bij een herstart van Rocrail kan dit veld nog de laatst gebuikte waarde geven.
 +\\
 +==== Beschrijving ====
 +Optionele beschrijving voor in het contekst menu van de __**[[:​buildings:​buildings-nl#​actie_besturingen|functie (schakel) object]]**__.\\
 +\\
 +==== Reset ====
 +Reset de teller bij melder objecten.\\
 +Als deze optie niet aan staat zal de teller blijven door lopen en kunnen er acties worden gedefinieerd voor hogere tel waardes. Voor de actie met de hoogste telwaarde die wordt geactiveerd dient deze optie te zijn ingesteld omdat anders de teller blijft doorlopen.\\
 +\\
 +==== Alle voorwaarden moeten waar zijn ====
 +Aan alle gedefinieerde voorwaarden dient te zijn voldaan. Standaard staat deze optie aan.\\
 +Indien deze optie uit staat hoeft er maar één voorwaarde te zijn voldaan.\\
 +\\
 +==== Bij commando'​s/​meldingen ====
 +Om bij wissel, uitgang en sein objecten te bepalen of de actie dient te worden geactiveerd bij een opdracht en/of een melding.\\
 +Meldingen worden gewoonlijk gecreëerd door de centrale.\\
 +Als beide opties aan staan en de centrale een melding creëert na een opdracht zal de actie twee keer worden geactiveerd.\\
 +\\
 +==== Mode ====
 +Deze optie maakt het mogelijk om in te stellen in welke modus de actie dient te worden geactiveerd. In auto mode, met handmatig rijden of beide. Standaard staat deze instelling op beide ingesteld.\\
 +\\
 +==== Knoppen ====
 +=== Toevoegen ===
 +De geselecteerde type en ID worden toegevoegd aan de lijst.\\
 +=== Verwijderen ===
 +Verwijder de geslecteerde actie besturing.\\
 +=== Wijzigen ===
 +Bevestig de gemaakte wijzigingen.\\
 +\\
 +===== Systeemacties =====
 +Actie besturingen vanuit het systeem kunnen worden ingesteld in "//​Menu -> Tabellen -> Systeemacties...//"​.\\
 +Dit werkt verder het zelfde als het instellen van actie besturingen in de objecten.\\
 +Voor de in te stellen status zie de tabel hierboven: __**[[:​actionctrl-nl#​Status|Status -> System]]**__.\\
 +Een typische gebruik van systeemacties in voor het inzetten van acties bij het starten van een Rocrail sessie.\\
 +\\
 +Enkele voorbeelden:​\\
 +  * Zet alle knoppen op "​rood"​ tijdens het initialiseren.
 +  * Start een XML-script bij het in/uit schakelen van auto mode.
 +  * Laat een geluid afspelen bij een kortsluiting.
 +  * Geef een tekstmelding als het te lang duurt voordat een volgende melder wordt geactiveerd.
 +  * ...
 +\\
 +===== Algemene knoppen =====
 +__**[[:​rocview-common-buttons-nl|Algemene knoppen]]**__\\
actionctrl-nl.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)