User Tools

Site Tools


actions-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

actions-nl [2018/11/12 08:56] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Actie instellen ======
 +[[:​dutch#​componenten|{{ ​ :​objects.png}}]][[:​dutch|{{ ​ :​rocrail-logo-35.png}}]]
 +[[:​dutch|Inhoud]] -> [[:​dutch#​baanontwerp|Baanontwerp]] -> [[:​timed-actions-nl|Acties]]
 +
 +  * **[[:​actions-nl|Actie instellen]]** | [[:​actionctrl-nl|Actie besturing]] | [[:​actionctrl-nl#​systeemacties|Systeemacties]] | [[:​actioncond-nl|Actie Conditie]] | [[action-examples-nl|Voorbeelden]]
 +
 +// \\ // \\  ​
 +
 +Tabellen -> Acties
 +\\
 +===== Algemeen =====
 +Bij het maken van acties dient altijd eerst een nieuwe actie te worden aangemaakt.
 +
 +===== Index =====
 +{{:​actions:​actions-index-nl.png}}\\
 +==== De tabel ====
 +**ID:** De unieke actie ID.\\
 +**Beschrijving:​** Vrije tekst om de actie beter te beschrijven.\\
 +**Type:** Voor de type afkortingen zie de tabel beneden. Het type wordt ingesteld in de tab Definitie.\\
 +\\
 +==== Dubbelklik ====
 +Een dubbelklik zal de __**[[:​xmlscripting-nl#​edit_op_de_server|XmlScript Editor]]**__ opennen als de geselecteerde actie een XmlScript is.\\
 +\\
 +==== Nieuw ====
 +Voegt een nieuwe actie toe aan de lijst.\\
 +Wijzig de ID van de actie. De ID kan worden gewijzigd door de te hernoemen actie te selecteren en het tekstveld achter ID te wijzigen. Met de knop "​Overnemen"​ worden de wijzigingen verwerkt.\\
 +\\
 +==== Kopiëren ====
 +Kopieert de geselecteerde actie. Dit help snel meer gelijksoortige acties te maken.\\
 +\\
 +==== Verwijderen ====
 +Verwijdert de geselecteerde actie.\\
 +\\
 +==== Documentatie ====
 +Een pagina met documentatie info wordt in de standaard browser getoond.\\
 +\\
 +==== Test ====
 +Onvoorwaardelijke test van de actie.\\
 +//Niet alle variabellen zullen worden gezet zoals in auto mode.//\\
 +\\
 +===== Definitie =====
 +{{:​actions:​action-def-nl.png}}\\
 +\\
 +==== Type & ID ====
 +Met deze twee velden wordt het object waar de actie moet worden uitgevoerd gedefinieerd. Het Type kan worden geselecteerd vanuit een drop-down lijst. Zie de tabel beneden.\\
 +De ID van een bestaand object in de categorie van het Type kan worden geselecteert vanuit de drop-down lijst. In sommige types is er geen ID van een object nodig en blijft dit veld leeg.\\
 +\\
 +=== Loc ID ===
 +Voor de types //Loc// en //Functie// kan de ID van een bestaande Loc worden gekozen.\\
 +Het ID veld kan ook leeg worden gelaten als de de volgende objecten worden gebruikt voor het activeren van de actie:\\
 +  * Melder((Een melder levert de loc ID alleen als deze is toegewezen aan een blok.))\\
 +  * Rijweg\\
 +  * Wissel\\
 +  * Dienstrooster\\
 +Indien beschikbaar zal de Loc ID automatisch worden overgedragen aan de actie.\\
 +Dit geeft de mogelijkheid om acties vast te leggen die toegerekend moeten worden aan elke loc of loc functie op de specifieke rijweg/​melder/​wissel/​dienstrooster. Zonder dat nieuwe actie voor elke loc nodig is.\\
 +Als voorbeeld: als vastgelegd is "​activeer F0" (lichten aan) dan wordt voor iedere loc die de rijweg passeert de lichten aangezet.\\
 +Het is eveneens mogelijk deze actie uit te voeren door gebruik te maken van de actie-condities.\\
 +\\
 +==== Sud-ID ====
 +Alleen te gebruiken met __**[[:​variable-nl#​actie_sub-id|Variabelen]]**__.\\
 +\\
 +==== Opdracht ====
 +De opdracht die moet worden uitgevoerd door het object geselecteerd in het Type veld. Alleen de opdrachten passend voor de geselecteerde type kunnen worden gekozen. (Zie tabel beneden)\\
 +\\
 +=== [...] ===
 +Kan worden gebruikt om een pad te selecteren naar een extern programma of script.\\
 +\\
 +=== Dubbele aanhaling tekens ===
 +Opioneel als de Rocrail server onder Windows draait: \\
 +<​code>​
 +""​c:​\programs\test\speak.exe"​ "Hello World""​
 +</​code>​
 +Zonder deze optie zal de opdracht zijn: 
 +<​code>​
 +"​c:​\programs\test\speak.exe"​ "Hello World"
 +</​code>​
 +\\
 +=== Asynchroon ===
 +Het extrene programma, externe script of XmlScript zal worden uitgevoerd asynchrone om te voorkomen dat het opgeroepen object wordt geblokkeerd.\\
 +In sommige gevallen is het gewenst te wachten totdat het extrene proces is beëindigd. (Bijvoorbeeld:​ [[:​text:​text-webcam-server-nl|WebCam]])\\
 +\\
 +==== Parameter ====
 +Sommige opdrachten hebben een aanvullende parameter nodig. (Zie tabel hieronder)\\
 +\\
 +===== Type actie, Opdracht & Parameters====
 +\\
 +^ Type actie ^ Type \\ afkorting ^  ID  ^  Opdracht ​ ^  Parameter ​ ^ Opmerkingen ^
 +| Uitgang | co | Uitgang | on, off, active((De uitgang status is alleen virtueel en kan niet worden getoond met een echte I/O)), flip, value, lock, unlock | 0...65535 \\ locis (//​unlockid//​) | De value opdracht is alleen ondersteund in de SRCP en BiDiB bibliotheken. |
 +| start extern programma | ext | - | //Een script, programma, **[[:​actions-nl#​opname|opname]]** of **[[:​actions-nl#​xml_script|XML script]]** naam.//|De hier opgegeven parameters worden aan het programma doorgegeven.((Hint:​ Voor het debuggen van een niet werkende extern programma oproep; In de trace lines bevattend de uitgevoerde opdracht lijken op: OAction 0501 executing [espeak -vde eins])) | Het pad moet op de server bestaan, ​ Het programma of de script loopt binnen het RR proces, als er een fout in het programma of de script zit dan crashed RR.\\ |
 +| Wissel | sw | Wissel | straight, turnout, left, right, flip, flipstatic, setstatic, resetstatic,​ lock, unlock | force \\ lockid (//​unlockid//​) | - |
 +| Rijweg | st | Rijweg | set, lockset (lock rijweg en set wissels), lock, unlock, open, closed, class | lockid(//​unlockid//​) | De '​lock'​ commando'​s worden gebruikt bij het handmatig zetten van rijwegen door de rijweg en de wissels te '​locken'​.(CTC)\\ Het lockid is optioneel en moet ook worden ingesteld voor de unlockid. Indien leeg gelaten wordt de actie ID gebruikt.|
 +| System | sys | - | stoplocs, stop, go, shutdown, resume, on, off, ebreak, resetfx, time, v0locos, initfield ​ | - | "​on/​off"​ is om auto mode aan en uit te schakellen.\\ "​resetfx"​ schakelt voor alle loc's de geselecteerde functiegroep o...7 uit. (Aleen één parameter toegestaan: 0 = f0-f4, 1 = f5-f8)\\ "​time"​ in tijdsnotatie 00:00. Alleen beschikbaar met de **[[:​rocrailini-automode-nl#​actie_tijdseenheid_60_sec|Actie tijdeenheid 60 seconden]]** |
 +| Sien | sg | Sein | red, yellow, green, white, aspect | Aspect nummer in het berijk van 0...31. | - |
 +| Blok | bk | Blok | schedule, schedule_manual,​ tour, unlock, white, yellow, green, red, setloco, event, open, closed, acceptident,​ dispatch, go, reserve, class | //​dienstregeling/​tour ID//,//loc ID//, //melder ID//, //unlock loc ID// of * \\ schedule_manual:​ Start in half auto mode. | De kleuren opdrachten zetten het voorwaartse sein dat voor dit blok vastgelegd is.|
 +| Loc | lc | Locomotief | go, stop, velocity, velocity2, percent dispatch, swap, blockside, carcount, min, mid, cruise, max, consist, assigntrain,​ releasetrain,​ binstate_on,​ binstate_off,​ class, x-go, pomwrite, Vvar | //go//: Dienstregeling,​ locatie of blok ID (Een variabelle kan ook worden gebruikt i.p.v. een vaste naam.)\\ //​velocity((Als een negative snelheid wordt opgegeven zal bij uitvoeren van de actie de locomotief niet alleen met de absolute waarde van de snelheid gaan rijden, maar tevens van rijrichting wisselen. Alleen met een negatieve snelheid vindt er een wisseling van rijrichting plaats, het is **niet** zo dat negatieve snelheid achteruit en positieve snelheid vooruit betekent.))://​ percentage van de huidig gezette snelheid \\ //​velocity2://​ Snelheid van de 2e decoder. \\ //​carcount://​ aantal wagons of reset naar 0. \\ //​consist://​ loc ID[,loc ID]...\\ //​binstate://​ uitgang getal \\ //x-go:// komma gescheiden lijst van loc adressen of loc ID's. Vast geprogrammeerd of via variabelen. \\ //​pomwrite://​ cv,value \\ //Vvar:// gebruiker autowagen snelheid. | Laat het parameter veld leeg om de consist te resetten. \\ Als er geen loc is gevonden en het parameter veld bevat een #variabele, dan wordt er naar een loc gezocht per adres. Deze optie schakelt verdere parameters uit. \\ In het geval dat er een bestemming wordt ingesteld met de GO actie: **[[:​automatic-nl#​naar_een_specifieke_bestemming_rijden|Lees dan dit!]]** |
 +| Functie | fn | Locomotief \\ Auto \\ Bestuurder en treinen((Functie opdrachten worden verzonden naar alle wagens in de trein samenstelling.)) | on, off, flip | //function number (Alleen het nummer, zoals 1, niet f1) of de **[[:​loc-fun-nl#​beschrijving|functietekst (beschrijving)]]** (Hoofdletter gevoelig). // Een functies zij comma gescheiden zoals "​1,​2,​3"​. Als de lijst begint met een ? zoals "?​1,​2,​3"​ zal er willekeurig een van deze functies worden gekozen. (Aanhaling tekens weg laten in de actie definitie.) | Alleen één getimede functie wordt ondersteund. Meerdere getimede functies kan tot onvoorspelbare resultaten leiden. \\ "​flip"​ zal de functie aan zetten als deze uit staat en andersom. "​flip"​ ondersteund geen getimde functie. |
 +| Draaischijf | tt | Draaischijf | goto, 180, on, off, lighton, lightoff | //​spoornummer (goto)// of //functie (on/off)// | - |
 +| Fiddle Yard | seltab | Fiddle Yard | goto | //​spoornummer//​ | - |
 +| Tekst | tx | Tekst | update, __**[[:​variable-nl#​status_en_parameter_syntax|value]]**__ | Dynamische tekst variabelen worden vervangen door de actuele waarden. Voor standaard beschikbare variabellen zie:​__**[[:​text-nl#​variabelen|Variabelen]]**__ | Variabelen: __**[[:​variable-nl#​status_en_parameter_syntax|syntax]]**__ |
 +| Geluid | sound | - | play, straight, turnout | Bestandsnaam van de geluidsopname. | Stel de geluidsspeler in en de Interface tab. (Alleen RocNet!) |
 +| Melder | fb | Sensor | on, off, reset, setcounterval,​ setweelcounterval,​ flip | De nieuwe teller (counter) waarde; Relatief als er een teken voor staat. \\ De berekende waarde wordt gereset naar 0 indien negatief. | De melder kan worden aan, uit geschakeld of omgekeerd. Met reset zullen de tellers van de melder naar 0 worden gezet. |
 +| Opstel blok | sb | Opstel blok | unlock, white, yellow, green, red, open, closed, exitopen, exitclosed, compress | //unlock ID// | De kleuren opdrachten zetten het voorwaartse sein dat voor dit blok vastgelegd is. \\ open/close gelden voor de aankomst zijde. |
 +| [[:​variable-nl|Variabel]] | var | Variabele | text, value, add, subtract, min, max, random, start, stop | De nieuwe waarde. | - |
 +| Bestuurder en treinen | operator | Bestuurder en treinen | addcar, removecar, loadcar, emptycar, class | Toevoegen, verwijderen,​ laden, lossen van de wagons en rijtuigen. | Een komma gescheiden lijst van wagon ID's |
 +| Wagon | car | Wagon | empty, loaded, maintenance | De nieuwe wagon of rijtuig status. | - |
 +| Plaats | location | Locatie | minocc, fifo, go, schedule | //minocc:// Zet de minimale bezetting van deze locatie. \\ //fifo:// 0/1 om uit/aan te zetten. \\ //go en schedule:// een willekeuring loc op de locatie zal starten. | - |
 +| Weer | co | Weer | setweather, weathertheme | De te activeren weer(thema) ID | Met "​setweather"​ de parameter kan worden gebruikt voor het instellen van de zonsopkomst,​middag,​zonsondergang tijd in minuten. Bijv.: "​360,​720,​1080[,​relative/​absolute]” (06:​00,​12:​00,​18:​00) |
 +| Klok | clock | - | set | divider,​uren,​minuten,​seconden | De tijd kan kan alleen worden ingesteld als divider > 1. |
 +| Toebehoor groep | accgroup | Toebehoor groep lijst | on, off, flip | - | - |
 +\\
 +==== Notes: ====
 +=== Type "start extern programma":​ ===
 +Als dit type wordt gebruikt om een extren programma of script uit te voeren. Het pad van het programma (incl. parameters) of script moet te worden ingevuld in het opdracht veld. Het pad moet bestaan op de server. Dus als je de [...] knop gebruikt als Rocview op een andere computer draait dan de Rocrail server zal het waarschijlijk niet werken.\\
 +Eventueel met een Unix-systeem kan een programma worden gestart in zijn eigen proces. (myprog.sh &)\\
 +\\
 +=== Opname ===
 +Een opname bestand, *.txt, kan ook worden gebruikt als een opdracht om terug af te spelen.\\
 +Zie: __**[[:​rocview:​cmdrecorder-nl|Commando recorder]]**__\\
 +Extra parameters worden genegeerd.\\
 +\\
 +=== XML Script ===
 +Een XML script bestand, *.xml, kan ook worden geselecteerd als externe opdracht om uit te voeren.\\
 +Zie: __**[[xmlscripting-nl|XML Scripting]]**__\\
 +Extra parameters worden genegeerd.\\
 +\\
 +=== Voorbeeld: Geluid afspelen met VLC ===
 +- Installeer **[[https://​www.videolan.org/​vlc/​|VLC]]**.\\
 +- Definieer een actie:\\
 +- Type: "start extern programma"​\\
 +- Laat de standaard ingestelde "​Dubbel aanhalingsteken"​ en "​Asynchroon"​ ongewijzigd.\\
 +- Opdracht: "​C:​\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\vlc.exe"​ of het pad waar VLC is geïnstalleerd.\\
 +- Parameter: "​C:​\sound\Aarau1_Irina.mp3 –play-and-exit –qt-start-minimized –qt-notification=0"​.\\
 +
 +Uitleg van de parameters:​\\
 +"​C:​\sound\Aarau1_Irina.mp3"​ - Het geluidsbestand (hier een "​mp3"​) dat zal worden afgespeeld.\\
 +"​–play-and-exit"​ - Het  programma VLC wordt gestart, speelt het geluid en wordt weer afgesloten.\\
 +"​–qt-start-minimized"​ - Geen weergave van een venster.\\
 +"​–qt-notification=0"​ - Er wordt geen ander geluid afgespeeld.\\
 +\\
 +The actie kan worden geactiveerd door een blok, melder, o.i.d.\\
 +\\
 +==== Tijdsduur =====
 +De duur van de aktie in 100 milliseconden;​ 10=1sec. Oneindig als er 0 ingevuld wordt.\\
 +Wordt alleen gebruikt bij functieopdrachten\\
 +
 +==== Timer ====
 +Het aantal ms dat er gewacht wordt voor het uitvoeren van de actie. \\
 +Dit kan bijv. worden gebruikt een fluit signaal te geven voor een tunnel zonder een extra melder te moeten plaatsen. De actie kan worden geactiveerd met de laatste melder voor de tunnel en worden uitgevoerd na de gezette vertraging zodat de loc net voor de tunnel is.\\
 +Een object kan meerdere actie tegelijk activeren, maar worden uitgevoerd op verschillende momenten achter elkaar.\\
 +\\
 +==== Activation time / Activeringstijdstip =====
 +=== Gebruik ===
 +Als de actie op een specifiek tijdstip moet gebeuren dient **Gebruik** te zijn aangevinkt en het gewenste tijdstip ingesteld.\\
 +De tijd verwijst naar de RocRail tijd en niet de werkelijke tijd. Er kunnen situaties zijn waarbij het handig is dat de Rocrail klok sneller loopt dan de werkelijke klok. Bijv. om een 24h dag/nacht cyclus in te bouwen. \\
 +Als de **[[:​rocrailini-automode-nl#​actie_tijdseenheid_60_sec|Actie tijdeenheid 60 seconden]]** optie aan staat in de Rocrail server, de seconden waarden is ook gebruikt. ...\\
 +\\
 +=== Iedere ===
 +Hiermee zal de actie worden herhaald iedere uren+minuten nadat deze is geactiveerd en de status "​on"​ blijft hebben.\\
 +Dit kan worden beëindigd men een object dat de status "​off"​ aan de actie geeft.\\
 +De optie **Gebruik** moet aan staan.\\
 +De optie **Willekeurig** moet uit staan.\\
 +De kortste interval is 1 minuut.\\
 +\\
 +=== Willekeurig ===
 +Deze actie zal worden herhaald met een willekeurige interval.\\
 +De willekeurige activatie herhaaltijd is tussen 1 minuut en de ingestelde tijd. De resolutie is in minuten.\\
 +De optie **Gebruik** moet aan staan.\\
 +De optie **Idere** moet uit staan.\\
 +\\
 +=== Geactiveerd ===
 +Ingebouwde activatie optie. Geen externe activatie nodig.\\
 +\\
 +===== Gebruik ====
 +Toont welke objecten, ID (type), de actie gebruiken.\\ ​
 +{{:​actions:​action-use-nl.png}}\\
 +Dubbel klikken op de actie opent het [[:​actionctrl-nl|Actie besturing]] dialoog.\\
 +\\
 +===== Interface =====
 +Het adres van de geluidsspeler apparaat/​poort.\\
 +{{:​actions:​action-int-nl.png}}\\
 +Als de geluidsopdracht strait of turnout is wordt er een wissel opdracht gegenereerd. ((Het gegeven geluid bestandsnaam wordt genegeerd.))\\
 +Als de geluidsopdracht play is wordt er een actie opdracht gegenereerd welk wordt ondersteund door:
 +  * RocNet\\
 +  * RocNetNode\\
 +  * Virtual\\
 +\\
 +
 +===== + (Bladwijzer) =====
 +Zie: __**[[editbookmarks-nl|Bladwijzers]]**__\\
 +\\
 +===== ABC =====
 +Open een virtueel toetsenbord. Zie: __**[[softkeyboard-nl|ABC]]**__\\
 +\\
  
actions-nl.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)