User Tools

Site Tools


can-gca1e-setup-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

can-gca1e-setup-nl [2018/11/12 08:56] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== CAN GC1e Ethernet Computer Interface ======
 +[[:​english#​command_stations|{{ ​ :​interface.png}}]][[:​english|{{ ​ :​rocrail-logo-35.png}}]]
  
 +[[:​dutch|Content]] -> [[:​dutch#​hardware|Hardware]] -> [[dutch#​mergcbus|MERGCBUS]] ​
 +
 +\\
 +
 +
 +
 +
 +=====De Setup=====
 +{{:​cbus:​cangc1e-setup-en.png}}\\
 +
 + \\
 +
 +
 +=====IP Adres=====
 +Nieuwe firmware geeft een standaard waarde van 192.168.0.200. Deze waarde kan hier gewijzigd worden. **De nieuwe waarde wordt pas actief als de module opnieuw onder spanning wordt gebracht.** Vergeet ook niet in de Cotroller setup de nieuwe IP waarde in te vullen en daarna Rocrail opnieuw op te starten.
 +\\
 +
 +=====Netmask=====
 +Alleen wijzigen met kennis van ethernet protocollen.\\
 +
 +=====Mac=====
 +Alleen wijzigen met kennis van ethernet protocollen.\\
 +
 +=====Idle time watch dog=====
 +De wachttijd voordat uitgeschakeld wordt als een verbinding langer dan ... keer 150ms geen data transporteerd.\\
 +Dit is ter voorkoming van allerlei verbindingen die onnodige data genereren.\\
 + 
 +
 +=====Track power off at idle=====
 +Uitschakelen van de baanspanning als er geen data meer verwerkt wordt.\\  ​
 +
 +=====CANID=====
 +Vrij te kiezen maar, binnen de CANbus, een uniek kenmerk voor deze module.\\  ​
can-gca1e-setup-nl.txt ยท Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)