User Tools

Site Tools


info-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
info-nl [2019/06/25 13:21]
smitt48 removed
— (current)
Line 1: Line 1:
-=====Info ===== 
-{{  rocrail-logo-32.png}} 
-[[dutch|Inhoud]] -> [[dutch#Het Programma|Het Programma]]  ​ 
  
-//  \\ 
- 
-//  \\ 
- 
-Op dit scherm is te lezen met welke versie er gewerkt wordt.\\ 
-\\ 
-{{:​info-nl.jpg|}}