User Tools

Site Tools


cbus:flim-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cbus:flim-nl [2018/11/12 08:56] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== CAN-GC2 Setup ======
 +[[:​english#​command_stations|{{ ​ :​interface.png}}]][[:​english|{{ ​ :​rocrail-logo-35.png}}]]
  
 +[[:​dutch|Content]] -> [[:​dutch#​hardware|Hardware]] -> [[:​dutch#​mergcbus|MERGCBUS]] ​
 +
 +  ​
 +
 + \\
 + \\
 +
 + 
 +
 +===== CAN-GC2 =====
 +//​Universele 16 poorts I/O module voor de MERGCBUS // \\
 +{{:​cbus:​cbus-gc2.png}}\\
 +
 +
 +
 +{{ :​cbus:​can-gc2-pict03.jpg?​200}}
 +\\
 +
 +===== Module Reset =====
 +
 +De instellingen voor deze module worden in het geheugen van de PIC opgeslagen. Dit geheugen kan gereset worden en voorzien van standaardwaarden door de drukknop in te drukken en dan de spanning er op te zetten.
 +De standaard waarden zijn :
 +
 + 
 +  * poort 1-8, node 0, eventnummer 1-8, SW   
 +  * port 9-16, node 0, eventnummer 9-16, BK
 +
 +De module kan ook gereset worden door een   ​**[[:​cbus:​flim#​clear_all|Clear]]** opdracht te sturen van uit Rocrail.\\
 +\\
 +
 +===== Set =====
 +Voor het 1 voor 1 instellen van de aangebrachte wijzigingen. Als Set ingedrukt wordt wordt de eerste nieuwe instelling gezocht en daarna geprogrammeerd. Voor het 1 voor 1 inbrengen van meerdere wijzigen moet de knop een overeenkomstig aantal keren gedrukt worden.\\
 +Bij het zoeken naar veranderingen wordt de volgende zoekroutine gebruikt:
 +
 +  - Poorten
 +  - Node instelling
 +  - SoD
 +\\
 +
 +===== Set all =====
 +Alle aangebrachte wijzigingen worden in 1 keer ingebracht.\\
 +
 +===== Save output state =====
 +De status van de uitgangen wordt in het geheugen weggeschreven op het moment dat over de CBUS eenspanningsloos ​ **power off command** wordt gestuurd.\\
 +Na het terugkeren van de spanning wordt de oude situatie hersteld.\\
 +
 +\\
 +
 +===== Short events ====
 +Een "​adressering"​ op de CANbus bestaat normaliter uit een node nummer en een eventnummer. Er zijn 65000 node nummers en 65000 eventnummers mogelijk binnen het Canbus protocol. ​
 +Rocrail heeft ook de mogelijkheid met de korte notering te werken ​ dus zonder node nummer, short events genoemd, ​ er  kunnen dan dus maar 65000 opdrachten gemaakt worden. Voor de modelspoorbaan meer dan voldoende. Als het vinkje niet gezet wordt werkt Rocrail met long events, dan moet bij de verschillende componenten waar een bus nummer gevraagd wordt het juiste node nummer in gegeven worden \\
 +
 +\\
 +=====Long events=====
 +Bij het gebruik van "Long events"​ is het node nr.  het busnummer dat vastgelegd wordt voor een component ​  onder de voorkeuren/​interface voor de melders, wissels en andere componenten.\\
 +Het adres is gelijk aan de waarde die gebruikt wordt voor   "​short events"​.\\
 +
 +===== SoD =====
 +Staat voor **"​Start of Day"​**\\
 +De op de canbus aangesloten modules rapporteren hun status aan Rocrail. Deze statusmelding wordt gekoppeld aan een tijd.\\
 +De ingestelde waarde mag volkomen willekeurig zijn en heeft in het geheel geen relatie ​  met de actuele tijd.\\
 +De ingestelde tijd kan getest worden met de  **SoD** knop.\\
 +
 +\\
 +
 +===== CAN ID =====
 +De CAN-ID van deze module kan hier gewijzigd worden.\\
 +\\
 +
 +
 +
 +===== All =====
 +Wanneer deze optie aangevinkt is worden ook melding aan Rocrail doorgegeven als de ingangen laag worden. Is voor de goede werking van Rocrail niet vereist.
 +\\
 +\\
 +
 +===== Node Nr.====
 +Alleen nodig als er met long events wordt gewerkt op de CANbus. ​
 +Een node nummer moet hier alleen ingegeven worden als er gekozen wordt voor een uitgangsfunctie,​ zoals voor het schakelen van een wissel. Dus niet voor melders, IN en BK, die op een als ingang gedefinieerde poort worden aangesloten. Bij de canbus communicatie wordt in dat geval het knooppunt van de module aan de boodschap meegegeven.
 + 
 +\\
 +
 +===== Port types====
 +^ Type ^^ Omschrijving ^ Functie ^
 +| **IN** | Ingang | Normale input poort. | Drukknoppen,​ terugmelding van servo'​s . |
 +| **BK** | Blok | Input met 2 seconden (+/- 50msec) vertraagd uit. | Bezetmelders. |
 +| **SW** | Wissel | Uitgang. | Enkelvoudige uitgang voor het aansturen van wissels of commando'​s aan servo'​s. |
 +| **PU** | Puls | Uitgang als puls, activatietijd ca. 50ms\\ tenzij een andere waarde geprogrammeerd is \\ zie onder pulstime | Opm.: Een [[:​switch-int-en#​switch_time|software uit ]]is niet mogelijk in de MERGCBUS; Daar wordt het uitschakelen door de harware verzorgd. |  \\
 +
 +\\
 +
 +===== Pulse time====
 +Tijdsduur van de puls PU.\\
 +
 +\\
 +
 +===== Inv====
 +Inverteert de poort.\\
 + \\
 +
 +===== Test====
 +Iedere poort heeft een test optie. De momentane waarde wordt aangegeven door een "​0"​ of een "​1"​.\\
 +
 +De status wordt vernieuwd na het drukken op de testbutton.\\
 +
 + \\
 +
 + 
cbus/flim-nl.txt ยท Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)