User Tools

Site Tools


lenz-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

lenz-nl [2018/11/12 08:56] (current)
Line 1: Line 1:
 +=====Lenz=====
 +[[:​dutch|{{ ​ :​rocrail-logo-35.png}}]]
 +[[dutch|Inhoud]] -> [[:​dutch#​Central Stations|Central Stations]] ->   ​**Lenz** ​ -> 
 +  *  [[lenz-static-linux-nl|Lenz onder Linux]]
 +  *  [[xpressnet-nl|XpressNet]] //  ​
  
 +// \\ // \\
 +
 +
 + ​**Lenz XpressNet support.** ​ \\
 +=====Protocol=====
 +  * LI101F: {{xpressnet:​xpressnet_li101f.pdf}}\\
 +  * LI-USB: {{http://​www.digital-plus.de/​pdf/​XpressNet%20und%20USB%20Interface.pdf}}
 +
 +=====Algemeen=====
 +Rocrail ondersteunt de LI100/​LI100F,​ LI101 en LI-USB computer interfaces.
 +
 +\\
 +=====Setup=====
 +{{xpressnet-en.png}}\\
 +==== LI-10X ====
 +{{ :​li101f.jpg?​150}}\\
 +
 + 
 +==Linux:==
 +<code xml>
 +<digint iid="​lenz-1"​ lib="​lenz"​ device="/​dev/​ttyS0"​ bps="​19200"/>​
 +</​code>​
 +
 +==Windows:​==
 +<code xml>
 +<digint iid="​lenz-1"​ lib="​lenz"​ device="​com1"​ bps="​19200"/>​
 +</​code>​
 +
 +Opm: **/​dev/​ttyS0** of **com1** moeten vervangen worden door de poort waarop jouw interface is aangesloten. ​
 +\\
 +Nodes, attributen en waarden worden hier uitgelegd: [[http://​www.rocrail.net/​doc/​rocrail-wrappers/​wrapper-en.html#​digint|wrapper-en.html#​digint]]
 +
 +====LI-USB====
 +{{ :​liusb.jpg?​150}}
 + 
 +===Mac OS X===
 +De  **[[:​mac-en#​usb_to_serial_driver|FTDI device driver]]** moet geïnstalleerd om LI-USB onder OS X te kunnen gebruiken.\\  ​
 +Op de MacBook met OS X 10.6, is de poort naam:
 +<​code>​
 +/​dev/​tty.usbserial-00001004
 +</​code>​
 +De poort naam wijzigt enigszins bij gebruik van een andere USB poort; Kijk op de Mac OS X wiki pagina'​s voor meer info.\\
 + 
 +
 + \\
 +
 +==Linux:==
 +De Linux kernel heeft een werkende driver voor de LI-USB, maar kent niet de verkoper ID, waardoor er geen automatische herkenning plaatst vindt. Op twee manierten kan dat probleem omzeild worden:
 + * udev - dit is destandaard manier voor linux voor het herkennen van nieuwe hardware. We moeten de kernel dan wel vertellen wie de verkoper en zijn product-ID zijn.
 + * statisch - installeer de driver tijdens het booten.
 +
 +beide methodes worden hier onder beschreven, kies er een. Deze auteur kreeg met openSuse 11.1 de udev methode niet aan de praat en gebruikte daarom de sttaische methode.
 +
 +== Method using udev ==
 +
 +Disconnect the LI-USB from the PC. Login as root and change to the directory
 +
 +''/​etc/​udev/​rules.d/''​
 +
 +Now create a file named
 +
 +''​10-liusb.rules''​
 +
 +and open it with an editor. The only content is (without any line breaks):
 +
 +''​SYSFS{idVendor}==“1111”,​ SYSFS{idProduct}==“1234”,​ RUN+=”/​sbin/​modprobe -q ftdi_sio vendor=0x1111 product=0x1234”''​
 +
 +(Yes, really ;) - but see the comment in the section on the static method below)
 +
 +Save and close the file. 
 +
 +<code xml>
 +<digint iid="​lenz-1"​ lib="​lenz"​ sublib="​usb"​ device="/​dev/​ttyUSB0"/>​
 +</​code>​
 + 
 + 
 +
 + \\
 + 
 +
 +=====Algemeen=====
 +Rocrail ondersteunt de  LI100/​LI100F , LI101 en LI-USB computer interfaces.
 +=====Poort=====
 +{{li101f.jpg}}\\
 +{{ lenz:​lenz-setup.png}}
 +Linux:
 +<code xml>
 +<digint iid="​lenz-1"​ lib="​lenz"​ device="/​dev/​ttyS0"​ bps="​19200"​ fbmod="​2"/>​
 +</​code>​
 +
 +Windows: ​
 +<code xml>
 +<digint iid="​lenz-1"​ lib="​lenz"​ device="​com1"​ bps="​19200"​ fbmod="​2"/>​
 +</​code>​
 +
 +Opm: **/​dev/​ttyS0** of **com1** moet aangepast worden aan de poort waar de interface mee verbonden is. 
 +
 +Voor verdere uitleg zie: [[http://​www.rocrail.net/​doc/​rocrail-wrappers/​wrapper-en.html#​digint|wrapper-en.html#​digint]]\\
 +
 +
 +=====Setup the rocrail.ini:​ LI-USB=====
 +{{liusb.jpg|}}\\
 +
 +==Linux:==
 +
 +Koppel de LI-USB los van de PC. Login als root en verander de directory
 + 
 +
 +''/​etc/​udev/​rules.d/''​
 +
 +Maak een file aan :
 +
 +''​10-liusb.rules''​
 +
 +en open hem met een editor. De enige inhoud is:
 + 
 +''​SYSFS{idVendor}==“1111”,​ SYSFS{idProduct}==“1234”,​ RUN+=”/​sbin/​modprobe -q ftdi_sio vendor=0x1111 product=0x1234”''​
 +
 +(Ja werkelijk;) )
 +
 +Sla het bestand op en sluit het.  ​
 +
 +<code xml>
 +<digint iid="​lenz-1"​ lib="​lenz"​ sublib="​usb"​ device="/​dev/​ttyUSB0"/>​
 +</​code>​
 +
 +==Windows:​== ​
 +De driver die bij de LI-USB hoort moet geinstalleerd worden. Maar de LI-USB server moet gestopt zijn.!
 + 
 +
 +<code xml>
 +<digint iid="​lenz-1"​ lib="​lenz"​ sublib="​usb"​ device="​com1"/>​
 +</​code>​
 +
 +Opm: **/​dev/​ttyUSB0** of **com1** moet aangepast worden aan de poort waarop de interface aangesloten is.  ​
 +
 +=====Power on status=====
 +Vanaf svn3955 is de default instelling Power off. Dit kan veranderd worden door de attribute '​startpwstate="​true"​ in de digint sectie van het ini bestand te plaatsen.
 + 
 +
 +=====Adressering van de melders=====
 +berekening: \\
 +address_rocrail = (address_lenz – 1) * 8 + 1
 +
 +===Voorbeeld===
 +lenz address -> rocrail address (from..to) \\
 +
 +1: 1..8 -> 1..8 \\
 +2: 1..8 -> 9..16 \\
 +... \\
 +64: 1..8 -> 505..512 \\
 +65: 1..8 -> 513..520 \\
 +66: 1..8 -> 521..528 \\
 +... \\
 +etc.etc....\\
 +
 +Vanaf svn3804 bestaat de   ​attribute ''​fboffset="​X"''​. Hiermee kan een adresoffset naar boven of beneden worden ingesteld. ​  
 +
 +====Melder debouncing====
 +Als er problemen zijn met knipperende melders dan kan de attribute **''​sensordebounce="​xxx"''​** in de ini geplaatst worden. Een __kleiner__ getal zorgt voor __sneller__ debouncing.\\
 +^ Zet deze waarde op nul als er in automaat gereden wordt; Alleen het eerste melder event wordt verwerkt, volgende gelijke events worden genegeerd.^ \\
 +
 + ​\\  ​
 +
 +=====  Decoder Adres van accessoires=====
 +De adressering kan in Rocrailformat gezet worden of in PADA format:\\
 +http://​wiki.rocrail.net/​doku.php?​id=addressing-en-flat#​port_accessory_decoder_address_pada.\\ Dan zal het adres overeenkomen met het adres in de LH*.  ​
lenz-nl.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)