User Tools

Site Tools


can-gca1-setup-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

can-gca1-setup-nl [2018/11/12 08:56] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== CAN-GC1 Setup ======
 +[[:​english#​command_stations|{{ ​ :​interface.png}}]][[:​english|{{ ​ :​rocrail-logo-35.png}}]]
  
 +[[:​dutch|Content]] -> [[:​dutch#​hardware|Hardware]] -> [[dutch#​mergcbus|MERGCBUS]] ​
 +
 +\\
 +\\
 +{{ :​cbus:​can-gc1_pict02.jpg?​300}} ​ \\
 +
 +\\
 +
 +\\
 +
 +
 +===== De Setup =====
 +\\
 +
 +
 +{{:​cbus:​can-gc1_nl.jpg|}}
 +\\
 +
 +==== Interface ID ====
 +Zoals alle toegepaste componenten binnen Rocrail moet ook de CAN interface een vrij te kiezen unieke codering krijgen.\\
 +\\
 +==== CANID ====
 +Een uniek vrij te kiezen CAN-identificatie binnen rocrail voor de MERG modules \\
 +
 +Pas op :!: CANID 114 en 115 zijn gereserveerd voor de CAN-GC3 en CAN-GC5.\\
 +
 +Voor de originele MERG modules zie:​[[http://​sourceforge.net/​apps/​trac/​mergcbus/​wiki/​canusb|CANUSB]] en [[http://​sourceforge.net/​apps/​trac/​mergcbus/​wiki/​canrs|CANRS]].\\
 +Voor de Rocrail CAN modules zie: www.phgiling.net
 +
 +\\
 +
 +\\
 +
 +==== Sub-Library ====
 +Legt vast hoe de CAN interface op de computer is aangesloten.:​
 +^ Type ^ BPS ^ Bouwpakket ^ Ontwerp ^ Opmerkingen ^
 +| Serieel | 230400 | **[[:​can-gca1-en|CAN-GC1]]** | GCA Peter Giling | Optimaal voor de CAN bus,werkt alleen met de modules van Peter Giling. |
 +| USB | 500000 | CANUSB | MERG modules |  |
 +| Serieel | 115200 | CANRS | MERG modules| Verdient geen voorkeur, de baudrate is te laag voor een optimale snelheid van de CAN bus.  |
 +| TCP/IP | - | CANTCP | - | Ontwikkeling nog niet afgerond |\\
 +
 +\\
 +
 +==== Toestel ====
 +De naamgeving die door de computer aan de gebruikte seriële poort wordt gegeven.\\ ​
 +Voor de MERGModules gelden als advies de volgende instellingen:​\\  ​
 +^ Bouwpakket ^ Windows ^ Linux ^ Opmerkingen ^
 +| MERG/CANUSB | COM5...COMn | /​dev/​ttyUSB0.../​dev/​ttyUSBn | |
 +| MERG/CANRS | COM1...COM4 | /​dev/​ttyS0.../​dev/​ttySn | Of een **[[:​usb-rs232-en|USB-RS232 omzetter]]** ​  |\\
 +
 +\\
 +
 +==== Hostname ====
 +Dit veld komt vrij als de optie TCP/IP gekozen wordt.\\
 +Als default waarde wordt IP adres 192.168.0.200 en poort 5550 meegegeven. Het Ip adres is te wijzigen in de setup van de Can-GC1e.
 +\\
 +\\
 +
 +==== Poort ====
 +Het  Ethernet poort nummer op de computer waarover de computer met de Can interface communiceert. Voor Rocrail is een standaardwaarde van 5550 gekozen.\\
 +
 +\\
 +
 +
 +==== RTS/CTS ====
 +De RTS/CTS optie is een instelling van de seriële poort ter voorkoming van zgn buffer overflow. \\
 +De seriële data wordt via een buffer verzonden. \\
 +De buffer moet op tijd geleegd worden. ​ Als de buffer vol is ontstaat er een bufferoverflow wat \\
 +data verlies tot gevolg kan hebben. Door gebruik te maken van de CTS/RTS ingangen (handshake lijnen) ​ \\
 +van de seriële poort kan buffer overflow voorkomen worden. De seriele poort en de aangesloten module moeten deze optie ondersteunen. \\
 +Bij gebruik van RS232/USB omzetters wordt dit vaak niet ondersteund. Rocrail ondersteunt het werken met en zonder deze optie. ​
 +
 +
 +\\
 +
 +\\
 +
 +==== Korte gebeurtenissen/​ Short events ====
 +Het MERG Canbus protocol voorziet in twee adresserings opties, de eerste met verzending van het node nummer en de tweede zonder.\\ Omdat er binnen het protocol ca. 65000 events mogelijk zijn is de tweede optie zeker voor Rocrail ruim voldoende.\\
 +Voor Rocrail wordt aanbevolen "short events"​ te gebruiken. \\
 +
 +\\
 + 
 +
 +==== FONFOF ====
 +Optie voor het eenvoudig aansturen van decoder functies.
 +Wordt nog niet gebruikt binnen Rocrail wacht op CAN-GC3 firmware ondersteuning. \\
 +
 +\\
 +
 +==== Begin van de dag ====
 +
 +Deze waarde wordt gebruikt in de rapportage functies tussen de CAN-bus en Rocrail.\\
 +Ieder willekeurige waarde mag hier ingevuld worden als deze maar uniek is.\\
 +
 +\\
 +
 +==== Schakeltijd ==== 
 +
 +Wordt in Rocrail niet gebruikt, waarde is niet van belang\\
 +
 +\\
 +
 +==== Slot vrijgave tijd ====
 +Bij de automatische besturing worden locs in een zogenaamd "​slot"​ geplaatst
 +De Slot purge time is het tijdsinterval waarmee de slots met informatie door het Central Station. \\
 +Om te voorkomen dat Rocrail de conrole over de locs verliest wordt met een bepaalde tijdsinterval de data in de slots ververst.\\
 +Vanuit de hardware gebeurd dit om de 20sec. De hier ingestelde waarde moet dus kleiner zijn dan deze 20sec om er voor te zorgen dat bij auto-bedrijf de locs van uit Rocrail bestuurbaar blijven. \\ Zet de waarde op **10sec **. \\
 +
 +\\
 +
 +
 +==== Laad tijd ====
 +(nog niet in Rocrail geimplementeerd) ​
 +Deze tijdsinstelling is van toepassing op de mogelijkheid om vanuit Rocrail ​ de \\ 
 +firmware in de aangesloten CAN-modulen te laden of vernieuwen.\\
 +
 +
 + \\
 +
 +===== Adressering van de aangesloten modules =====
 +De adressering van de modules die op de CAN bus aangesloten worden is  **[[:​addressing-en#​flat_accessory_decoder_address_fada|FLAT]]**,​ d.w.z. dat bij de modules alleen het bus nummer (node nummer) en de adreswaarde (= eventnummer) \\ ingevuld moeten worden. ​ "Port en Gate" worden dus op de CAN bus niet gebruikt.\\
 +^ Rocrail ^ CanBUS ^ Opmerkingen ^
 +| Bus | Node nummer | Alleen gebruiken bij **[[:​cbus-nl#​short_events|long events]]**. |
 +| Addres | Event nummer | - |
 +| Port | niet gebruikt | moet 0 zijn. |
 +| Gate | niet gebruikt | | \\
 +
 +
 + \\
 +
 + 
 +
 + 
 +
 + 
can-gca1-setup-nl.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)