User Tools

Site Tools


intellibox-basic-en

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
intellibox-basic-en [2019/12/04 13:46]
vt601 [Reset the device]
intellibox-basic-en [2019/12/04 13:47] (current)
vt601 [Reset the device]
Line 172: Line 172:
  
  \\  \\
-:!: De LocoNet direct mode __moet uitgeschakeld zijn__! \\ +:!: LocoNet direct mode __has to be switched off__! \\ 
- +Since the software handshake ​itself requires part of the bandwidth available the highest possible baud rate (115200) ​should be used in order not to slow down communication speed. \\  
-Omdat voor de software handshake ​een deel van de beschikbare bandbreedte noodzakelijk is, moet de hoogst mogelijke baudrate ​(115200)worden gebruikt. Hiermee wordt de communicatie snelheid maximaal benut.\\ +
- +
  
  \\  \\
intellibox-basic-en.txt · Last modified: 2019/12/04 13:47 by vt601