User Tools

Site Tools


intellibox-basic-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

intellibox-basic-nl [2018/11/12 08:56] (current)
Line 1: Line 1:
 +=====Uhlenbrock IntelliBox=====
 +
 +[[dutch|Inhoud]] -> [[dutch#​central stations|Central Stations]] -> **Uhlenbrock IntelliBox**  ​
 +  * [[intellibox-nl| IntelliBox Rs232]] | **IntelliBox USB**
 +
 +
 +
 +// \\ // \\
 +===== Producten=====
 +
 +**De IntelliBox Basic, II , Ib-Com en USB-LocoNet Interface ondersteunen het LocoNet protocol over USB.**\\
 +\\
 +
 +^ II ^ USB-LocoNet 63120 Interface ^ Basic ^ IB-Com ^
 +|{{http://​www.uhlenbrock.de/​newitems/​I96EF5D1-003.apd/​ib_ii_web.jpg?​200}}|{{:​loconet:​63120.jpg?​200}}|{{http://​www.uhlenbrock.de/​I96EF2CB-004.apd/​65060web.jpg?​200}}|{{http://​www.uhlenbrock.de/​germany/​newitems/​I96EF5D6-002.apd/​65070_web.jpg?​200}}| \\  ​
 +
 +
 +\\
 +
 +=====Opmerking=====
 +Het programmeren van de loc decoders is niet overeenkomstig de Loconet Personal Edition.\\
 +Er bestaat geen gepubliceerde documentatie over het Uhlenbrock protocol.\\
 +Als je loc-decoders wilt programmeren met Rocrail wordt deze productielijn niet aanbevolen.\\
 +
 +===== Setup =====
 +==== USB-Interface ====
 +:!: The LocoNet interface must be configured to **Direct mode** and **19200** baud:\\
 +^ LNCV 2 = 1 | 19200 Baudrate |
 +^ LNCV 4 = 1 | LocoNet Direct mode |
 +Andere settings worden door Rocrail niet ondersteund. Als voor een andere setup gekozen wordt zullen er communicatiefouten volgen. ! \\
 + \\
 +
 +
 +
 +==== Linux Debian 5 ====
 +Debian 5 herkent de USB LocoNet Interface als /​dev/​ttyUSBx device:\\
 +<​code>​
 +usb 1-1: New USB device found, idVendor=10c4,​ idProduct=ea60
 +usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
 +usb 1-1: Product: CP2102 USB to UART Bridge Controller
 +usb 1-1: Manufacturer:​ Silicon Labs
 +usb 1-1: SerialNumber:​ 0001
 +usbserial: USB Serial support registered for cp2101
 +cp2101 1-1:1.0: cp2101 converter detected
 +usb 1-1: reset full speed USB device using uhci_hcd and address 2
 +usb 1-1: cp2101 converter now attached to ttyUSB1
 +usbcore: registered new interface driver cp2101
 +cp2101: Silicon Labs CP2101/​CP2102 RS232 serial adaptor driver v0.07
 +</​code>​
 +===== Rocrail.ini =====
 +Let op !:De baudrate staat standaard op **115200** hardware handshaking wordt niet ondersteund,​ Rocrail ondersteunt alleen 19200 Baud.\\ ​
 +Een werkende setup voor  rocrail.ini ziet er zo uit:\\
 +<code xml>
 +  <digint iid="​ln-1"​ lib="​loconet"​ device="/​dev/​ttyUSB1"​ bps="​19200"​ flow="​none"​ sublib="​serial"/>​
 +</​code>​
 +\\
 +^ :!: Zet niet de  **[[ln-rocrail-cs-en|slotserver]]** aan, dit conflicteert met de IB en zorgt voor een   ​Rocrail server crash. ^ \\
 +\\
 +
 +=====Mac OS X=====
 +Voor Mac OS X moet voor deze interface een extra driver geinstalleerd worden : 
 +
 +https://​www.silabs.com/​products/​mcu/​Pages/​USBtoUARTBridgeVCPDrivers.aspx \\
 +Na het rebooten wordt de Uhlenbrock interface herkent als: 
 +<​code>​
 +Macintosh:~ rob$ ls -l /dev/tty*
 +...
 +crw-rw-rw- ​ 1 root  wheel    9,   ​2 ​ 8 Aug 20:57 /​dev/​tty.SLAB_USBtoUART
 +...
 +</​code>​
 +
 +==== Onbekende LocoNet berichten ​ ====
 +De volgende berichtcodes zijn in de   ​LocoNet Personal Edition 1.0 niet gedocumenteerd: ​ \\
 +<​code>​
 +undocumented message: start=0xF8
 +undocumented message: start=0xFC
 +undocumented message: start=0xF6
 +undocumented message: start=0xF2
 +</​code>​
 +0xF* OPCodes zijn niet gedocumenteerd.\\
 +
 +Vanaf  Rocrail revision 1342 worden deze fouten afgevangen.\\
 + 
 +
 + \\
 +
 +:!: De **IB-Com** ververst niet de loc commando'​s op de baan als DCC en Motorola type decoders worden toegepast! Dit impliceert dat een loc die een slecht contact heeft gemaakt stil blijft staan en pas weer na lange tijd gaat rijden nadat een slot ping van Rocrail komt.\\
 +Zonder uitkomst van de firma Uhlenbrock is dit probleem niet op te lossen.
 +
 + \\
  
intellibox-basic-nl.txt ยท Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)