Akties

InhoudTabellenAktie setup
Algemeen

Acties worden gebruikt om wissels, loc-functies en veel meer andere componenten te starten en te stoppen. In de tabellen wordt onderscheid gemaakt tussen twee typen acties : acties en system acties. De system acties hebben direct te maken met de rocrail server status en komen na definitie in een aparte overzichts tabel te staan.
Acties worden aangestuurd door bijvoorbeeld melders of de klok.

Acties die zijn gekoppeld aan de Rocrail klok en worden gestart op een opgegeven uur en minuut. Gebruik daarbij de mogelijkheid om de rocrailklok sneller te laten lopen.

Onderstaand een opsomming van mogelijkheden met acties:

 • een geluid afspelen op een exact moment zoals kerkklokken luiden.
 • aan/uit schakelen van straatverlichting / verlichting in huizen / met de “echte” klok of met de rocrailklok.
 • bij aankomst van een trein een specifieke omroep laten horen
 • als een stoomtrein het depot inrijdt, de kolenkraan te laten bewegen
 • als er op een knop wordt gedrukt start er een trein en er wordt een omroep gedaan
 • op een specifieke locatie schakelt een trein een uitgang
 • langzaam rijden voor een specifieke trein op een specifieke plaatst
 • enz. enz……

Het opzetten van een actie gaat in 3 stappen:

 1. Wat moet er gebeuren ? Geef dit op in Action Setup
 2. Wat stuurt de actie aan?
  1. Als een component een actie start wordt dit in Action Control vastgelegd
  2. Starten door de klok wordt vastgelegd in Action Setup
 3. Onder welke condities moet een actie starten Action Condition


Na het vastleggen van een actie gebeurt er m.u.v. klokgestuurde acties, niets. Nadat de status van een component is gewijzigd zal zijn actie besturing iedere actie in gang zetten op voorwaarde dat aan de vereiste voorwaarden wordt voldaan.

Overzicht

Setup


Soort actie, Opdracht & Parameters


Soort actie ID Opdracht Parameter Opmerkingen
Output Output on, off, active, flip -
Sensor Sensoron, off
External - Een script of programma naam.De hier opgegeven parameters worden aan het programma doorgegeven Het pad moet op de server bestaan, Het programma of de script loopt binnen het RR proces, als er een fout in het programma of de script zit dan crashed RR.
Switch Switch straight, turnout, left, right -
Route Route set, lockset (lock rijweg en set wissels), lock, unlock lockid De 'lock' commando's worden gebruikt bij het handmatig zetten van rijwegen door de rijweg en de wissels te 'locken'.(CTC)
Het lockid is optioneel anders wordt de actionid gebruikt.
System - stoplocs, stop, go, shutdown -
Signal Signal red, yellow, green, white -
Block Block schedule,tour, unlock, white, yellow, green, red, setloc, event, acceptident, open, closed schedule ID, unlock ID, loco ID De kleuren opdrachten zetten het voorwaartse sein dat voor dit blok vastgelegd is.
Locomotive Locomotive go stop, velocity, percent,dispatch,swap, carcount, min, mid, cruise, max go: scedule, location or block ID, velocity¹, percentage of current set velocity, number of cars or reset to 0
Function Locomotive on, off function number
Turntable Turntable goto, 180 track number
Fiddle Yard Fiddle Yard goto track number
Text Text update Dynamic text: %lcid%, %lcdest%, %lcnr%, %frombkid%, %bkloc%, %frombkloc%, %bkid%, %counter%, %carcount%, %countedcars% and %wheelcount% worden vervangen door de actuele waarden.

¹ Als een negative snelheid wordt opgegeven zal bij uitvoeren van de actie de locomotief niet alleen met de absolute waarde van de snelheid gaan rijden, maar tevens van rijrichting wisselen. Alleen met een negatieve snelheid vindt er een wisseling van rijrichting plaats, het is niet zo dat negatieve snelheid achteruit en positieve snelheid vooruit betekent.

External

Voert een extern programma uit. Het pad moet bestaan op de server. Als op een andere computer op de knop met de 3 puntjes gedrukt wordt klopt het waarschijnlijk niet.Als het externe programma vastloopt, loopt rocrail waarschijnlijk ook vast.

Loc ID

Het locoID kan leeg blijven als er getriggerd wordt door de volgende componenten:

 • melder
 • route
 • wissel
 • dienstrooster

Het ID wordt automatisch overgedragen aan de actie als het Loc ID veld leeg gelaten wordt.Dit veld moet alleen ingevuld worden voor die acties die er om vragen (Loc acties en Functie acties).
Dit geeft de mogelijkheid om acties vast te leggen die toegerekend moeten worden aan een speciale loc of loc funties en uitgevoerd moet worden op het moment zoals aangegeven door een route/senor/wissel of dienstrooster. Als voorbeeld: als vastgelegd is “activeer F0” (lichten aan)dan wordt voor iedere loc die de rijweg passeert de lichten aangeschakeld. Het is eveneens mogelijk deze actie uit te voeren door gebruik te maken van de actie-condities.

Duration / Tijdsduur

De duur van de aktie in seconden. Oneindig als er 0 ingevuld wordt. Wordt alleen gebruikt bij funktiecommando's

Timer

Het aantal ms dat er gewacht wordt voor het uitvoeren van de actie

Activation time / Activeringstijdstip

De aktie wordt gestart, als Use is aangevinkt, op het moment dat de ingestelde tijd gelijk is aan de Rocrail tijd.

Use

Moet aangevinkt worden als de instellingen gebruikt worden.

Usage

Toont welke objecten de actie gebruiken.

Dubbel klikken op de actie opent het instel menu.

Timer

Aantal milliseconden wachttijd voordat de aktie uitgevoerd wordt.

Every

De aktie wordt met een tussen tijd van ieder hour + minutes uitgevoerd. De actie moet aangezet worden met een action control status “on” en uitgeschakeld met een action control “off”

Random/willekeurig

Een willekeurige tijd die ligt tussen 1 minuut en de gespecificeerde activatietijd. De resolutie geschied in “schaal” minuten.
Er moet een vinkje voor “Use” geplaatst worden om de randomtimer te activeren.


Personal Tools