User Tools

Site Tools


dutch:cab-instructions_nl

CAN-GC3 DCC Station handleiding

Handleiding


Het CANbus DCC systeem omvat:

  • Een Command Station, de CAN-GC3, met geïntegreerde mini booster en CV programmer
  • Modules voor een handbediening, CAN-GC5


Eigenschappen

  • De CAN-GC3 is volledig aan te sturen via de CANbus vanuit Rocrail
  • De CAN-GC3 voorziet in een programmeer modus: programmeren op een programmeerspoor en op de hoofdbaan
  • De CAN-GC3 kan stand-alone werken met aangesloten GC5 en GC2 modules dus zonder gebruik te maken van een computer.


De Voeding
De voeding voor de GC-3 komt, indien aangesloten op de CANbus en de GC-1, via de aansluitkabels uit de GC-1. Het te leveren vermogen op deze wijze is beperkt en is eigenlijk alleen bedoeld voor een programmeerspoor. Voor het voeden van de baan wordt achter de GC-3 een booster, zoals de ORD-3 aangesloten. De GC-3 kan ook stand-alone gebruikt worden, dus zonder aansluiting op de computer, dan moet via de CANbus aansluiting een separate voeding van 12Volt aangebracht worden. De GC-3 module is niet voorzien van een separate voedingsconnector.


DCC Boosters
Het CS heeft een uitgang voor het aansluiten van een externe booster. Het CS zelf heeft een mini-booster aan boord met een vermogen van ca. 1 Amp. Als de baan op een externe booster wordt aangesloten kan via de interne minibooster een aangesloten programmeerspoor gebruikt worden. Met de schakelaar SW1 kan gekozen worden tussen programmeerspoor of baanspanning.


In bedrijf nemen

Een loc selecteren

Als de CG3/GC5 opgestart wordt, vraagt hij om een loc adres:
SEL.LOCO
=

Type het adres van een loc in en druk op ENTER/S12. Als de snelheidsregelaar op 0 stond is er een korte beep te horen en het display toont het loc adres links boven in het display en de snelheid rechtsboven.
Als voorbeeld:
3       20

Als de beep blijft en het display wijzigt niet draai dan de snelheidsregelaar naar 0. Dit is een veiligheidsinstelling om er voor te zorgen dat een loc niet onwillekeurig start met een hoge snelheid.

Adresseren:
Het systeem ondersteunt korte en lange adressen. Het korte adres bereik loopt van 1 tot 127 en het lange adres bereik van 0001 tot 9999. Als er een adres groter dan 127 wordt ingegeven dan wordt dit automatisch vertaald naar een lang adres.

Nu is het mogelijk een geselecteerde loc te besturen. De snelheid kan ingesteld worden. De snelheid wordt weergegeven op de bovenste regel van het display.

Foutieve ingave

Als het verkeerde adres wordt ingegeven, druk op de loco/S10 knop. Het adres wordt verwijderd en het scherm toont opnieuw:
SEL.LOCO
=

Aantal snelheids stappen

Het is aan te bevelen in de GC-3 eerst het aantal snelheids stappen voor de loc decoder in te stellen. Indien dit niet gedaan is, is de snelheids aanduiding in Rocrail niet correct. Er kan gekozen worden tussen 14, 28 en 128 rijstappen. De keuze moet gemaakt worden voordat een loc geselecteerd wordt.
Als er geen loc geselecteerd is ziet het display er als volgt uit.
SEL.LOCO
=

Het aantal stappen is in te stellen met drukknop S13. Standaard staat een waarde van 128 stappen ingesteld. Bij drukken van S13 laat het display het volgende zien
SEL STEP
s128

Door meerdere keren op S13 te drukken kun je je keuze maken.
Bevestig je keuze met ENTER/S12
De gekozen waarde is van toepassing op de eerstvolgende gekozen loc.
Als de gekozen loc geannuleerd wordt (release) gaat de instelling terug naar 128.
Als een loc gekozen is kan het aantal stappen voor die loc niet meer gewijzigd worden. De loc moet eerst geannuleerd worden (Release?)


Rijrichting

De rijrichting kan gewijzigd worden met toets S16, drukken verandert de rijrichting. De leds Le1 en Le2 geven de rijrichting aan.


Andere loc

De huidige firmware ondersteunt de bediening van slechts 1 loc.
Druk op de Loco/S10 knop . Het scherm toont:

123       000
RELEASE?


Druk nu op Enter/S12.De loc wordt uit de stack van het Command Station verwijderd. Een loc die rijdt wordt niet gestopt !!. Het scherm toont :
SEL.LOCO
=

Kies een andere loc zoals boven omschreven. Als je van gedachten veranderd bent druk van op Loco/S10 in plaats van op Enter/S12.

(tijdelijk) Losnemen van de GC5

De GC5 kan van de CANbus los genomen worden en , indien binnen 20 sec opnieuw aangesloten, met de lopende instellingen opnieuw verbonden worden. Als het langer duurt wordt de verbinding met de loc verbroken.

Pas op.:Als de handregelaar/GC5 los gekoppeld is kan een andere regelaar de bediening overnemen. Dan kunnen er twee regelaars zijn voor dezelfde loc op de CANbus. Om deze situatie te voorkomen druk tijdens het opnieuw aansluiten de Prog/S15 knop in Hierdoor wordt de informatie die opgeslagen was gelost. Dit is ook nodig als de CANbus onderspanning wordt gebracht terwijl de handregelaar niet aangesloten is.


Noodstop

De handregelaar bezit een noodknop/S17. Hierop drukken laat de loc direct stoppen de in de locdecoder opgeslagen CV waarden worden hierbij genegeerd. Het display toont :
123       001
STOP

Opmerking:
Snelheid 001 is gedefinieerd als noodstop. Om de loc opnieuw te starten, draai de snelheid naar 000. Regel daarna de snelheid weer op. Als de snelheid al 000 was heeft de knop geen effect.

The noodstop heeft alleen effect op de loc die bediend wordt.

Multi tractie

De besturing van 1 of meerdere loc's kan gekoppeld worden aan een andere loc. In de DCC standaard wordt dit beperkt tot de adressen 1 tot 127. De loc decoders moeten dit natuurlijk wel ondersteunen.

Een loc in multi tractie nemen

Kies eerst een loc zoals hiervoor omschreven. Controleer of hij aangestuurd kan worden. Kies juiste de rijrichting voor de multitractie. Druk op de "Consist/S18" knop . het display toont:
Consist
=
Voer nu het adres is van de loc voor multi tractie en druk op ENTER/S12. DE loc is nu toegevoegd aan de multitractie. Het scherm toont:
SEL.LOCO
=

Indien gewenst kan nu een andere loc aan de multitractie toegevoegd worden of kies het adres van de "hoofd" loc. De multitractie laat zich als een gewone loc bedienen.


Fucties

Nadat een loc geselecteerd is kunnen ook de functies bediend worden. Gebruik hiervoor de toetsen met de nummers 0 … 9 (F0 ….F9). Bij het kiezen van een functie wordt het functienummer in het display getoond . Voor het kiezen van funties groter dan F9 wordt eerst de FR1/S13 toets ingedrukt, de aanduiding Fr1(functie range 1) verschijnt in het display. Er wordt nu een waarde van 10 toegevoegd aan de keuze, door Fr2/S14 te kiezen wordt er een waarde van 20 aan de keuze toegevoegd. Let op: de functies 0 tot 12 worden regelmatig ververst, de hogere functie worden slechts eenmaal verzonden.


Programmeren

De GC3 stelt u in staat (POM = programming on the main) ook CV waarden op het hoofdspoor te programmeren. Dit wordt echter nog niet door alle decoders ondersteund.

Kies eerst een loc. Controleer of hij aangestuurd kan worden. Druk daarna op de Prog/S15. Het display toont:
CV number
=

Toets het gewenste CV nummer in en druk op ENTER/S12. Het scherm toont:
CV Value
=

Toest de gewenste waarde in en druk op ENTER/S12. De CV waarde is nu in de locdecoder vastgelegd.
De CV adressen mogen lopen van 1 tot 1024, de waarden van 0 tot 255.
Opm.: CV waarden kunnne gewijzigd worden terwijl een loc rijdt. Echter de betrouwbaarheid van de over te brengen waarden is als gevolg van slecht railcontact, niet voor 100% betrouwbaar. Probeer het desnoods nog een keer.
Je kunt een programmeer actie stoppen door op de LOCO/S10 toets te drukken.

Een lang adres programmeren

De software maakt het mogelijk een lang adres in 1 keer in te geven.
Druk voor een geselecteerde LOC tweemaal op de Prog/S15 toets. Het scherm toont:
Long Adr
=

Toets een lang adres in met een waarde die ligt tussen de 1 en 9999 en druk op ENTER/S12. Het lange adres wordt in de locdecoder geprogrammeerd. Om de Loc opnieuw aan te sturen moet hj op het nieuwe lange adres geselecteerd worden.


CV's programmeren

Er moet eerst een loc geselecteerd zijn. Maakt niet uit welke of welk adres. De loc hoeft zelfs niet op het programmeerspoor te staan.
Druk op de Prog/S15 knop. De eerste keer drukken is voor programmeren op het hoofdspoor, de tweede keer drukken is voor het ingeven van een lang adres in 1 keer. Door nog een keer te drukken kom je in de zgn. service mode.
In de service mode kan er gekozen worden uit de volgende programmeer mogelijkheden: direct, page, register en adres.
Standaard is direct. De eerste boodschap die op het scherm verschijnt is:

Prog Dir
CV=

Geef het CV nummer (N) in en druk op ENTER/S12. Het scherm verandert in:
Prog CV
N=

N is het CV nummer dat ingegeven is. De range CV nummers loopt van 1 tot 1024. Geef nu in decimale vorm de waarde in. De range is van 0 tot 255. Druk op ENTER/S12. Als het programmeren goed verlopen is toont het display:

CV     N
=       V   OK

Er klinkt een beep. Ten teken dat het programmeren gelukt is.
Als het programmeren niet gelukt is om wat voor reden dan ook dan toont het display:
CV     N
=       No Ack

Weer klinkt een beep.Voor het geval het programmeerspoor een overbelasting of kortsluiting detecteert, is de melding:
CV     N
=       Over

Als er iets verkeerd gaat met programmeren,bijvoorbeeld een verkeerde toets aanslag, druk dan op de Prog/S15 toets. je komt dan in de vorige service mode optie. Door op de LOCO/S10 knop te drukken kom je uit de service mode.


Uitlezen van CV waarden


Druk op de FR2/S14 toets, deze toets wisselt tussen CV's lezen of schrijven. Het scherm wijzigt overeenkomstig.
Prog Dir
CV=

Nog een keer FR2/S14 drukken :
Read Dir
CV=

Geef het CV nummer (N) in druk op ENTER/S12. Het scherm geeft:
CV     N
=       Val

Val is de decimale waarde. Als er geen ACK/bevestiging van de loc komt toont het scherm zoals eerder aangegevn. Op de Prog/S15 toets drukken voor het lezen van een nieuwe waarde.

De Fr1/S13 toets wordt gebruikt om door de verschillende programmeer mogelijkheden te lopen. De volgorde is Direct, Page, Register en Adres en dan weer terug naar Direct.

Prog Pag
CV=
of Read Pag
CV=


Voor registermode programmeren ziet het er als volgt uit :

Prog Reg
CV=
of Read Reg
CV=


Geef het registernummer in , waarden van 1 to 8. Programmeer of lees zoals beschreven.

Om alleen het adres van de loc te schrijven, er is geen CV nummer nodig:
Prog Adr
Adr=


Geef het adres in en druk op enter. Als het goed gegaan is volgt er een ACK, bevestiging.Het adres is van het korte type. Om een adres te lezen :

Read Adr
Adr=


Druk eenvoudig op Enter/s12 en het adres wordt gelezen en getoond.
Je kunt door de 4 modes lopen met de FR1/S13 toets en tevens lezen of schrijven wijzigen met de Fr2/S14 toets .
Toest LOCO/S10 om de service mode te verlaten en in het nomale besturings programma te komen.


dutch/cab-instructions_nl.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)